•  06-85750203
  • Gratis verzending binnen 24 uur vanaf € 30,-
  • Trapmatten al vanaf € 1.49
  • Grootste assortiment van Nederland!
0

Mini cart

U hebt niets in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden OUD

Algemene Voorwaarden

 

Door het plaatsen van een bestelling uit deze webwinkel verklaart u akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.


 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Traptredenwinkel.nl tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Traptredenwinkel.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW), leveringen binnen Nederland en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

4. Traptredenwinkel.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Traptredenwinkel.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

1. Traptredenwinkel.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Traptredenwinkel.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Traptredenwinkel.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door Traptredenwinkel.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Traptredenwinkel.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Traptredenwinkel.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Traptredenwinkel.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval Traptredenwinkel.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Traptredenwinkel.nl op schadevergoeding onverlet.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Traptredenwinkel.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Traptredenwinkel.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Traptredenwinkel.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Traptredenwinkel.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Traptredenwinkel.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Traptredenwinkel.nl kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Traptredenwinkel.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van Traptredenwinkel.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Traptredenwinkel.nl ter kennis gekomen omstandigheden Traptredenwinkel.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Traptredenwinkel.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is Traptredenwinkel.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Traptredenwinkel.nl schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Ruilen en retourneren

1.  Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid het product te ruilen of te retourneren binnen 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer. De kosten voor de retournering zijn voor rekening van Afnemer, zoals tevens vermeld in onze webwinkel.  

2.  Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Retourzendingen dienen vooraf per e-mail gemeld te worden aan onze Klantenservice, waarna instructies voor het laten ophalen of zelf terugsturen worden verstrekt. De retourzending dient voorzien te zijn van een begeleidende brief met opgaaf van reden, vermelding van uw (bank)rekeningnummer en een kopie van de aankoopfactuur. 

Het pakket dient deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden (dus niet retour afzender op het pakket schrijven). Niet voldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bij retournering stellen wij als eis dat het artikel in originele staat, schoon en in - voor zover redelijkerwijs mogelijk - de originele verpakking bij ons terug dient te komen. 

De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden c.q. retournering te dragen. Wij berekenen eenmalig € 10,- aan handling- en administratie kosten. Het aanschafbedrag wordt teruggestort op uw rekening, na aftrek van deze kosten, zodra het artikel onbeschadigd en compleet weer in ons bezit is. 

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht, zal Traptredenwinkel.nl deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Traptredenwinkel.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen met aftrek van de kosten voor retournering van het betreffende product.  Traptredenwinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Traptredenwinkel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Traptredenwinkel.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Traptredenwinkel.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Traptredenwinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 8. Uitvoering

1. Traptredenwinkel.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Traptredenwinkel.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 9. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als de Afnemer (bij het uitzonderlijke geval van een betaling na levering) een factuur van Traptredenwinkel.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Traptredenwinkel.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Traptredenwinkel.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Traptredenwinkel.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Traptredenwinkel.nl heeft voldaan.

3. Ingeval Traptredenwinkel.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Traptredenwinkel.nl op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Indien Traptredenwinkel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Traptredenwinkel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

3. Traptredenwinkel.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Traptredenwinkel.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Bezig met laden...